Architektonická štúdia zdravotného strediska CIZS – Nový Smokovec

 

„Požiadavky zo strany mesta: nevyhovujúci stav bezbarierovosti, dispozičných riešení, presvetlenia, priestorového a technického prevedenia, potrebný nový informačno komunikačný systém“.

Architektonické hmotové členenie budovy vychádza z pôvodného konceptu a usporiadania architektonických hmôt so suterénom, prízemnou časťou a dvojpodlažnou časťou. Strednú, hlavnú hmotu s hlavným vstupom do budovy CIZS navrhujeme nadstavať jedným podlažím, ktoré doplní vybavením chýbajúce zložky lokalitne požadované a vylúči dostavby a záber nových zastavaných plôch. V súčasnosti má budova plytké sedlové strechy, ktoré navrhujeme nahradiť plochými strechami podľa novej architektonickej koncepcie. Jednotlivé architektonické hmoty sú od seba odlíšené povrchovými úpravami s dominanciou hlavnej vstupnej hmoty so zvýraznením hlavného vstupu. Všetky architektonické hmoty sú ukončené atikami. Na stredovej hlavnej architektonickej hmote budovy sa uvažuje nad prevetrávanou fasádou, ostatné fasády budú riešené kontaktným zatepľovacím systémom s finálnymi povrchovými úpravami definovanými v projekte a v realizácii vždy v kooperácii sprojektantom.

Architektonické riešenie priestorov CIZS navrhuje úpravu priestorov zdravotnéhostrediska v súlade s platnou a účinnou legislatívou, a to nie len stavebnými predpismi (najmä zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov) ale i osobitnými právnymi predpismi upravujúcimi špecifické požiadavky napr. na rozmery konkrétnych ambulancií a ich príslušenstva. Zároveň rieši bezbariérovosť priestorov zdravotného strediska v celom jej rozsahu.

Projekt navrhuje opatrenia na minimalizáciu vplyvu zastaveného prostredia na lokálne klimatické podmienky (zadržanie vody, prehrievanie prostredia a pod.) napr. v podobe prevetrávanej fasády a plochých striech. Návrh obnovy plní požiadavky na hygienické parametre vnútorného prostredia budov (výmena vzduchu, využitie denného svetla a kvalita umelého osvetlenia ako aj akustické parametre budovy). Súvisiace terénne úpravy a definovanie nového hlavného vstupu do budovy má

ambíciu splniť požiadavky na bezbariérovosť v súlade s princípmi univerzálneho navrhovania a spĺňať tak požiadavky v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 532/2002 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

Budova zdravotného strediska je dvojpodlažná v mimoúrovňovom riešení s posunom o polovicu podlažia vo svojom vertikálnom členení. Nadstavaním strednejhmoty budovy sa z nej stane dominantná hmota architektonickej kompozície, čo podporí aj definovanie nového hlavného vstupu do budovy zdravotného strediska.Stredná časť tak bude trojpodlažná. S dôvodov riešenia bezbariérovosti celého objektu zdravotného strediska navrhujeme v budove vybudovať osobných výťah, ktorý sprístupní všetky výškové a prevádzkové úrovne budovy pre imobilných pacientov, ako aj pacientov privážaných na ošetrenie sanitkami. Doplnkom by mala byť aj rekonštrukcia a prestavanie krídla pre parkovanie sanitiek a priestorov pre personál.

Navrhované dispozičné riešenie

Ako je už vyššie spomínané návrh úpravy počíta s definovaním nového hlavného vstupu do budovy CIZS (súčasného zdravotného strediska) z východnej strany. Vstupom cez zádverie sa dostaneme do vstupnej haly s recepciou so stálou službou na pravej strane a časťou vyčlenenou pre ADOS+sociálne služby. Prechodom cez túto vstupnú zónu sa ocitneme v centrálnej čakárni prízemia s jasne viditeľným schodiskom a výťahom, zabezpečujúcim bezbariérový prístup na všetky úrovne budovy CIZS. V tejto časti prízemia je navrhovaná ambulancia detského lekára, zázemie pre zamestnancov, hygienické zázemie, detský kútik, zimná záhrada a exteriérová terasa – pre skrátenie a spríjemnenie pobytu pacientov v priestoroch centra integrovanejzdravotnej starostlivosti. V severnej časti budovy po prechode jedným ramenom schodiska, teda o polovicu úrovne vyššie sa nachádza gynekologická ambulancia a v druhej polovici pracovisko RTG. Tieto dve pracoviská sú v priemej väzbe na sekundárny vstup do budovy a to z priestoru príjazdu a garážovania sanitiek.

Na druhej úrovni južnej časti budovy navrhujeme ambulancie všeobecných lekárov, hygienické zariadenie pre pacientov, dennú miestnosť pre persovál, ale aj zdieľané ambulancie internistu s diabetológom a neurológa s kožným lekárom. V severnej časti budovy, o pol úrovne vyššie, zase očnú ambulanciu, zdieľanú ambulanciu ortopédie, chirurgie a urológie a taktiež laboratórium.

V nadstavenom priestore strednej časti budovy, teda na tretej úrovni sú situované dve menšie ambulancie a miestnosť s vybavením pre rehabilitáciu a taktiežsamozrejme hygienické zariadenia pre pacientov i zamestnancov rehabilitačnej časti a ambulancií.

Dispozične takto vytvárame priestory pre široké spektrum lekárskych špecializácií a navzájom ich integrujeme do funkčného prevádzkového a komunikačného celku s možnosťou využívania komplexnej lekárskej starostlivosti a zdravotníckych I sociálnych služieb poskytovaných pacientom na jednom mieste, bez nutnosti dlhých časovo I fyzicky náročných presunov – vytvárame teda centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti.